0
dự định, Palm Garden sẽ nhận lời các cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. giai đoạn này, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn thành và đã công bố nhà mẫu vào một số tháng đầu của năm 2016

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments